นโยบายการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส  ไร้ผักตบชวา

         สืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำสาธารณะทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด   รวมทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนต่างๆ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการขับเคลื่อนในการกำจัดผักตบชวา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบของประชารัฐอย่างยั่งยืน   โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำจัดผักตบชวา หน่วยงานทหาร หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จ โดยดำเนินการในรูปแบบของ “ประชารัฐร่วมใจ” โดยได้มีการสำรวจแบ่งพื้นที่ และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งทุกหน่วยงานได้ระดมสรรพกำลัง เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรเข้าดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดไว้

สถานการณ์ผักตบชวาในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Loading

 ระบบแจ้งปัญหาการระบาดของผักตบชวาในพื้นที่

แบบประชาชนมีส่วนร่วม

Loading

Hits: 331