1. กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2497กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา เป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2377 รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 19 ไร่ 2 งาน โดยด้านเหนือยาว 3 เส้น ทางทิศตะวันออกยาว 6 เส้น 10 วา ด้านทิศตะวันตกยาว 6 เส้น 10 วา ด้านหลังกำแพงมีคูน้ำ ด้านบนกำแพงมีปืนใหญ่ จำนวน 5 กระบอกกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นตามราชโองการของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงรักษ์รณเรศ (พระองค์เจ้าไกรสร) เป็นแม่กองก่อสร้างกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชประสงค์จะใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเมืองเขื่อนขันฑ์ป้องกันข้าศึกรุกราน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้ใช้เป็นที่ตั้งมั่นกองทัพในการปราบกบฏอั้งยี่ปัจจุบันกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน และด้าหน้ากำแพงเมือง จัดเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและชมทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง

ดูในแผนที่ นำทาง

Hits: 109